O spoločnosti

Vzdelávacia agentúra PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. úspešne pôsobí na slovenskom trhu jazykových škôl, vzdelávacích a prekladateľských agentúr 15 rokov. Nadviazali sme na 20-ročné skúsenosti, ktoré sme v tejto oblasti mali. Sme profesionáli vzdelaním, praxou a naše skúsenosti nás stále posúvajú ďalej.

Ako pracujeme a čo ponúkame?  Rozsah našich služieb pokrýva všetky základné potreby na rozvoj ĽZ.

Core business agentúry PRO HUMAN CAPITAL v oblasti tréningov sú firemné tréningy s obsahovou náplňou a metódami, ktoré sú prispôsobené cieľovým skupinám účastníkov s ohľadom na stratégiu a identifikované potreby danej spoločnosti. Pred každým tréningom oslovujeme účastníkov na špecifikovanie svojich potrieb. Toto je jeden z našich kvalitatívnych rozdielov oproti štandardným vzdelávacím agentúram.

Realizujemekurzy / tréningy / workshopy šité na mieru, na základe definovania a upresnenia cieľa podujatia zodpovedným pracovníkom spoločnosti resp. na základe predkurzovej analýzy a jej výsledkov, ktorú uskutočníme v spolupráci s objednávateľom. Objednávateľ nemusí definovať názov, postačuje cieľ akcie. Pro Human Capital vypracuje program sám.

Tréningy sú vysoko interaktívne, skupiny účastníkov zažijú získané skúsenosti, môžu sledovať svoje správanie na kamerovom zázname. Jednotlivé témy sú zvlášť koncipované pre rôzne úrovne riadiacich pracovníkov a pre výkonných pracovníkov, resp. špeciálne profesionálne skupiny.

Stála pozitívna odozva účastníkov vzdelávacích akcií nás teší a zároveň zaväzuje k neustálemu zvyšovaniu kvality a zdokonaľovaniu našich služieb v každej rovine, teda v prístupe k zákazníkovi, anticipovaniu jeho potrieb, odbornej kvalite ponúkaných služieb a ku kvalite organizovania podujatí.

Vyhodnotenie efektívnosti tréningového podujatia je súčasťou našej služby. V prípade záujmu objednávateľa poskytneme spätnú väzbu lektora a jeho postrehy o efektívnosti.

Každý účastník tréningu, resp. zástupcovia firmy získajú po absolvovaní tréningu bonus vo forme 1 hodiny konzultácie, resp. poradenstva gratis.

Našou prednosťou sú  skúsenosti z pôsobenia v rozličných odvetviach podnikateľskej sféry ako aj verejnej správy. Na základe toho dôverne poznáme potreby zamestnancov podnikateľských subjektov i správy, ich možnosti a prostredie, čo nám umožňuje čo najefektívnejšie zabezpečovať požadovanú službu.

V oblasti jazykovej prípravy sa zameriavame na podnikové kurzy šité na mieru a špeciálne programy. Naša ponuka zahŕňa všetky európske jazyky, s najväčším dôrazom na anglický, nemecký, maďarský, taliansky, španielsky, francúzsky a slovenský jazyk.

Jazykové programy podnikového charakteru sú vždy šité na mieru tak, aby vyhovovali z hľadiska časových a finančných možností a aby zohľadňovali stratégiu nášho zákazníka.

Naši jazykoví lektori majú pedagogické a odborné skúsenosti s výučbou dospelých poslucháčov, pre ktorých vyučovací proces má svoje špecifiká. Mnohí naši lektori sú jazykoví špecialisti v odborných sférach, ako je finančný manažment, medzinárodné vzťahy, vyjednávanie, marketing, obchod a pod.

V oblasti prekladateľstva sa zameriavame na odborné i náročné preklady. 

Naši prekladatelia sú vysokoškolsky vzdelaní a rovnako majú praktické skúsenosti. Mnohí sú jazykoví špecialisti v odborných sférach, prípadne spolupracujú s odborníkmi.